Je bent tandarts en op zoek naar meer?

 

Je bent tandarts en je wil je graag verdiepen en specialiseren in de behandeling van patiënten met een extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Of je wil je juist specialiseren in de behandeling van mensen met een beperking, kwetsbare ouderen of in de maxillofaciale prothetiek? Kies dan voor één van de opleidingen bijzondere tandheelkunde.

 

BT-Academy is de naam waaronder SBBT (de opleidingstak van SBT) een aantal postacademische opleidingen voor bijzondere tandheelkunde organiseert. Op deze website vind je de informatie over de verschillende differentiaties binnen de bijzondere tandheelkunde, cursusmogelijkheden om je vak bij te houden en vacatures in jouw vakgebied.

 

Tandarts-angstbegeleiding

 

Je bent tandarts en je wilt je graag verdiepen en specialiseren in de behandeling van patiënten met een extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Kies dan voor de postinitiёle differentiatieopleiding tot tandarts- angstbegeleiding.

 

Een kwart van de Nederlandse bevolking is bang om naar de tandarts te gaan. Vier procent van de bevolking is zó bang voor een tandheelkundige behandeling dat die wordt vermeden of doorstaan met intense angst. Patiënten die tandheelkundige behandelingen vermijden, hebben vaak een gebit met aanzienlijke schade. Deze categorie patiënten bezoekt de reguliere tandarts niet of nauwelijks en komt uiteindelijk vaak op verwijzing terecht bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

 

De oorzaak voor de extreme angst kan een traumatische (tandheelkundige) ervaring in het verleden zijn, maar ook worden veroorzaakt door andere psychische problematiek.

 

Om te leren de angst van deze uitdagende patiëntencategorie te verminderen, is de postinitiёle differentiatieopleiding TA ontwikkeld.

 

De opleiding

 

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over psychologische interventiemethoden. Hiermee is de angst van een patiënt gedragsmatig te beïnvloeden, zodat in eerste instantie behandeling in een CBT en later weer in de huispraktijk mogelijk wordt. Tevens vinden er regelmatig supervisiebijeenkomsten en masterclasses plaats, waarbij onder andere complexe casuïstiek wordt geanalyseerd en besproken.

 

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week. Het grootste deel van de tijd worden patiënten behandeld in een CBT onder supervisie van een tandarts-angstbegeleiding. Indien nodig wordt samengewerkt met een psycholoog of anesthesioloog.

 

Specialist

 

In de deeltijdopleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de VBTGG.

 

Locatie

 

De patiëntbehandelingen tijdens de opleiding worden over het algemeen uitgevoerd in een multidisciplinaire setting in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

 

Onderwijsaanbieder

 

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

 

Om te lezen:

 

> Opleidingsplan TA juli 2018 Overzicht theoretische modules TA – juni 2018 (PDF 590kb)

> Overzicht Theoretische Modules TA - jan 2019 (PDF 335kb)

> Data Masterclasses, Supervisie en Trainingen 2018-2019 TA (PDF 154kb)

> Literatuurlijst opleiding TA (PDF 16kb)

 

Om te luisteren

 

> Tandartsangst (Podcast)

 

 

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

 

Voorzitter Onderwijscommissie: prof.dr. Ad de Jongh

 

Contact: Ilse van Druten 020-598 08 50

 

 

 

 

 

Cursussen

 

 

BT-Academy organiseert in het kader van de postinitiёle differentiatieopleiding tot tandarts geriatrie,

tandarts angstbegeleiding en tandarts gehandicaptenzorg ook cursussen, masterclasses en trainginsdag(del)en die voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van deze activiteiten.

 

Zodra het onderwerp en de spreker(s) bekend zijn worden die aan de activiteit toegevoegd.

 

Meer informatie en aanmelden voor masterclasses, cursussen en trainingsdag(del)en:

info@bt-academy.nl

 

of

 

020 598 05 80 op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08:30 en 12:00 en 12:30 en 16:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Facturatie van de activiteiten geschiedt via SBBT.

 

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Tandarts-geriatrie

 

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiёle differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie.

 

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke dentitie.

 

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid.

 

Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

 

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

 

Om als tandarts de aparte kennis, attitude en vaardigheden te leren die zorg verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt, is de postinitiёle differentiatieopleiding TG ontwikkeld.

 

De opleiding

 

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over de specifieke (mondzorg-)problemen en de behandeling van kwetsbare en geriatrische ouderen. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

 

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week (waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

 

Specialist

 

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. De KNMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.

 

Na afronding van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie beoordeelt het Consilium Gerodontologicum (NVGd) het portfolio van de cursist. Wanneer dit goed wordt bevonden wordt de titel tandarts-geriatrie verleend.’

 

Locatie

 

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

 

Onderwijsaanbieder

 

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

 

Om te lezen:

 

> Opleidingsplan TGe oktober 2018 (PDF 432kb)

> Overzicht theoretische modules TGe – juni 2018 (PDF 270kb)

> Jaarplanning 2018 – 2019 (PDF 172kb)

 

 

Om te luisteren

 

> Uitzending omroep Max over mondzorg bij ouderen

 

 

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

 

Voorzitter Onderwijscommissie: Claar Wierink

 

Contact: Ilse van Druten 020-598 08 50

 

Tandarts Maxillofaciale Prothetiek

 

 

Hebben patiënten met een aangeboren of verworven aandoening jouw belangstelling?

 

Een tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven aandoening. Voorbeelden van aangeboren aandoeningen zijn een hazenlip (schisis) of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie).

 

Voorbeelden van verworven aandoeningen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren.

De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op implantaten tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale protheses voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie.

 

Voor meer informatie over de opleiding tandarts Maxillofaciale Prothetiek kan je terecht bij NVGPT.

 

 

Tandarts-gehandicaptenzorg

 

 

Je bent tandarts en geïnteresseerd in de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking?

Kies dan voor een postinitiёle differentiatieopleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg.

 

Enkele honderdduizenden mensen in Nederland hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Het gaat hier om mensen met een aangeboren of later in het leven verworven beperking. Hun mondgezondheid en mondverzorging zijn vaak niet optimaal en soms zelfs ronduit slecht.

 

Voor een tandheelkundige behandeling kunnen zij terecht in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, een verwijspraktijk voor Bijzondere Tandheelkunde, of een instellingspraktijk. Hier zijn kennis, faciliteiten en een multidisciplinaire samenwerking beschikbaar om de behandeling te optimaliseren.

 

Om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tandheelkundig te leren behandelen, is de postinitiёle differentiatieopleiding TG opgezet.

 

De opleiding

 

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over specifieke (mondzorg-)problemen bij mensen met een beperking, op zowel medisch, tandheelkundig als op psychologisch gebied. Ook komen de verschillende behandelmogelijkheden aan de orde. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

 

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week. Het grootste deel van de tijd worden patiënten behandeld in een CBT of in een instelling voor mensen met een beperking onder supervisie van een tandarts- gehandicaptenzorg. Indien nodig wordt samengewerkt met een orthopedagoog, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of anesthesioloog.

 

Specialist

 

In de deeltijdopleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de VBTGG.

 

Locatie

 

De patiëntbehandelingen tijdens de opleiding worden over het algemeen uitgevoerd in een multidisciplinaire setting in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of in een instelling voor mensen met een beperking. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

 

Onderwijsaanbieder

 

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

 

Om te lezen:

 

> Opleidingsplan TG juli 2018 (PDF 270kb)

> Overzicht theoretische modules TG – jan 2019 (PDF 443kb)

> Data Masterclasses, Supervisie en Trainingen 2018-2019 TG (PDF 73kb)

> Literatuurlijst opleiding TG 2017 (PDF 207kb)

 

 

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

 

Voorzitter Onderwijscommissie: volgt

 

Contact: Ilse van Druten 020-598 08 50

 

 

Contact

Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA  Amsterdam

020 598 05 80

info@bt-academy.nl

b

Veelgestelde vragen

Route en Parkeren

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dankjewel.

Design

b